Általános szerződési feltételek – (ÁSZF)

elyisumbuy custom essayTisztelt Vásárlónk!

Örömmel üdvözöljük a GBLS.hu Kft. vásárlói között.

Cégünk neve: GBLS.hu Kft.
Székhelye: Magyarország, 5100 Jászberény, Bokor u. 1.
Cégünk adószáma: 13276687-2-16

Felek elnevezése a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF):
A jelen szolgáltatás szerinti Eladó: GBLS.hu Kft, a szolgáltatás igénybe vevője: VEVŐ.

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

1.1. Az ELADÓ webáruházában található termékeket a webáruházban megrendelheti. A weblapon feltüntetett üzletekben személyesen vásárolhatja meg termékeinket.

1.2. Az ELADÓ webáruházában történő vásárlás feltétele a VEVŐ érvényes megrendelése. A megrendeléssel VEVŐ egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.3. A Felek között, írásban, faxon ill. elektronikus úton létrejött megrendelés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a VEVŐ megrendelése és a webáruház visszaigazolása. A szerződés nyelve magyar.

1.4. A VEVŐ tudomásul veszi, hogy a webáruházunkban történt megrendeléssel a megrendelt termékre adás-vételi illetve szállítási szerződés jön létre.

2. MEGRENDELÉS

2.1. A VEVŐ-nek a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a megrendelőlapot, illetve az átutalásos fizetés esetén a kért adatokat.

2.2. A VEVŐ megrendelése során megadott téves adatokért és azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget.

3. TERMÉKEK, ÁRAK, KÖLTSÉGEK

3.1. Az eladásra felkínált termék jellemzőit a termék információs oldaláról ismerheti meg. A vételár a termék mellett van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adó összegét is.

3.2. A termék vételárának kifizetése posta általi szállításkor utánvétellel, illetve előre utalással történhet. Az ELADÓ weblapján feltüntetett üzletekben pedig készpénzfizetéssel, illetve a helyi feltételeknek megfelelően történik a fizetés.

3.3. A VEVŐ kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a VEVŐ nem tudja megfizetni a VEVŐ akkor is köteles az ELADÓnak megfizetni a megrendeléssel és a szállítással kapcsolatos költségeit.

3.4. A webáruházban megrendelt termék bankkártyával történő fizetés esetén a vételár megfizetése után kerül postázásra. Az eredeti számlát a VEVŐ a termék kézhezvételekor kapja meg.

3.5. ELADÓ az árváltoztatás jogát fenntartja. A feltüntetett adatokat tekintsék tájékoztató jellegűnek!

4. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

4.1. A jótállás időtartama a számla dátumával kezdődik. A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza és a 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet. A jótállási igény a jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló számlával együtt érvényesíthető. A VEVŐ a javítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett gyártónál közvetlenül érvényesítheti.

4.2. Az ELADÓ szerviztevékenységét a gyártó látja el.

4.3. Az ELADÓ az általa eladott áruk minőségét szavatolja.

4.3.1. Meghibásodás esetén a VEVŐ kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen. Ha a gyártó a kijavítást, kicserélést nem vállalja, a VEVŐ – választása szerint – megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4.3.2. A VEVŐ a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását közölni. A VEVŐ a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

5.1. A VEVŐ a terméket kiválasztja és megrendeli. A rendelés feladásakor a termék átvételének módját ill. a szállítással kapcsolatos lehetőségeket is meg kell adni.

5.2. Az ELADÓ a megrendelést visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés. A visszaigazolás elmaradása esetén a VEVŐ megrendelése automatikusan megszűnik.

5.3. A VEVŐ köteles a megrendelt terméket átvenni. Az átvételt követően, ha a szállítással kapcsolatban kifogás merül fel, azt haladéktalanul jeleznie kell a kézbesítőnek. A webáruház törésbiztosítottan küldi el a megrendelt termékeket.

5.4.  Az ELADÓ a szerződés teljesítésekor, azaz a termék VEVŐ általi átvételekor/postára adáskor adja át a VEVŐ részére a részletes számlát, továbbá új termék esetén a Jótállási jegyet.

5.5. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a VEVŐ-re akkor száll át, amikor VEVŐ a megrendelt terméket átvette.

6. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

6.1. A VEVŐ a megrendelt termék átvételét követő tizennégy munkanapon belül a szerződéstől elállhat. Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett terméket tizennégy napon belül hiánytalan és hibátlan állapotban (sértetlen eredeti csomagolásban) visszaszolgáltatni és a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket viselni.

6.2. Amennyiben a visszaküldött csomag a fenti feltételek mindegyikének megfelel, cégünk kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszautalja.

7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

7.1. A GBLS.hu Kft-től interneten történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

7.2. Az ELADÓ semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek be:

  • az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta problémákért;
  • az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza a GBLS.hu Kft. webáruházának akadálytalan működését és a vásárlást;
  • bármilyen adatvesztésért;
  • bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;
  • a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.

7.3. Az ELADÓ bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.

8. SZEMÉLYES ADATOK

8.1. A VEVŐ személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A VEVŐ mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

8.2. Az ELADÓ a VEVŐ adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban tovább adni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a VEVŐ kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló  törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről  a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.custom writing servicebook report